วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
    โรงเรียนบ้านวังขาม  จะจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ

         พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ

       ๒.  พัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย

       ๓.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

       ๔.  จัดระบบการบริหารโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

       ๖.  ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม   ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       ๗.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน

Comments